Norgee

Global Oppvarming – Hvordan Kan Vi Redusere Dette?

Isbjørn på en liten istapp - etterfølger av global oppvarming

Handlinger vi foretar oss i det daglige påvirker både byen og verden vi lever i. 

Reduksjon av Global oppvarming er et samarbeid for å vise at handlingene faktisk kan utgjøre en forskjell i å redusere utslippene av klimagasser, begrense avfallsmengden og bruke transport og energi smartere.

Energi – En viktig faktor for reduksjon av global oppvarming

I verden i dag er store deler av klimagassutslippene knyttet til energiproduksjon. Hvis vi skal dekke energibehovene våre uten forurensende fossil energi, må vi redusere forbruket, øke produksjonen av fornybar energi og bruke energien smartere.

Nordmenn er blant de største strømforbrukerne i verden: Kraftforbruket per innbygger er rundt ti ganger større enn verdensgjennomsnittet. Det skyldes bl.a. mye kraftintensiv industri, og at vi ofte varmer opp husene våre med strøm.

Det finnes mange måter å lage varme, som f.eks vedfyring, solfangere og vannbårne varmesystemer. Det er derimot vanskeligere å lage elektrisitet.

Det er derfor mer hensiktsmessig å bruke elektrisitet mer effektivt, som til maskiner og elmotorer, enn til å produsere varme.


Tradisjonelt har det i mange borettslag og andre store bygg vært nyttet fossile oljefyrte sentralvarmeanlegg til oppvarming, noe som fører til både klimagassutslipp og dårlig luftkvalitet. Dette byttes nå i stor grad ut til fordel for fjernvarme fra bossforbrenningsanlegget i Rådalen.

Nordmenn har mye å lære når det gjelder å redusere energisløsingen. Energisparing i hjemmet handler både om smått og stort: små vaner i hverdagen, noen gjennomtenkte innkjøp og justeringer, og kanskje noen større grep hvis du for eksempel skal pusse opp eller bygge om.

Forskere mener nemlig det er mulig å opprettholde samme levestandarden med bare halve strømforbruket.

Sustainable energy industry - Engineers working at alternative renewable wind energy farm
Vind-energi
Dette kan du selv gjøre:
Følg med og vær mer bevisst på eget energiforbruk. F.eks ved å lage egen energiplan og gjennomføre ENØK-tiltak. Du kan bidra ved å slukke lys, ha korte effektive luftinger, redusere innetemperaturen og vaske med fulle maskinerGjøre miljøbevisste innkjøp og oppussinger som å:

-Bytte ut til lyspærer som krever mindre energi
-Redusere temperaturen i varmtvannsberederen til 70 grader
-Etterisolere vegger og takSkifte til fornybare varmeløsninger som solceller, varmepumpe, jordvarme, pellets, solfangere og biofyringsoljeInstallere solcellepanel eller sett opp en gårdsvindmølle på huset eller hytta og produsere din egen fornybare energi
Disse klimahandlingene kan føre til:
Sparte penger – en kan gjerne regne med at 1 kWh tilsvarer ca. 1 kr inklusiv nettleie. Ved å gjøre det til en vane å følge med energiforbruket og lese av måleren månedlig eller oftere blir en mer bevisst energibruken.
Reduserte klimagassutslipp og bedre luftkvalitet – En oljefyr slipper årlig ut ca. like mye som en personbil

Energimerking
Energimerking av bygninger og boliger er en ordning for å evaluere byggets energikvalitet. Dette er du pålagt å gjøre dersom du skal selge eller leie ut boligen din eller dersom du eier næringsbygg over 1000 m2. Ved å få deg energimerke får du også konkre

ENOVAs tilskuddsordning
– er et bidrag til husholdninger som ønsker å gjøre gode og bevisste energivalg. Tilskuddsordningen støtter inntil 20% av kostnadene opp til et maksimalt støttebeløp. Husk å søke før du kjøper.

Oljefri.no
Oljefri.no er en nettside som kombinerer informasjon om klima- og energitiltak i bygg og boliger med en formidlingstjeneste for disse tiltakene. Målet er å bidra til at klimagassutslippene går ned, ved å gjøre det lettere og tryggere for deg å bli oljefri

operating oil
Olje-rigg

Earth Hour – Slukk lyset for bedre klima

En time i mørket for en lysere framtid. Slukk lyset hjemme og tenn opp stemningsfulle stearinlys.

Klimautfordringen markeres gjennom at privatpersoner, virksomheter, myndigheter og organisasjoner slår av elektrisk lys i én time fra kl. 20.30 til kl. 21.30 lørdag 23.mars.

Over hele verden deltar mange hundre landemerker hvert år på Earth Hour. Vi oppfordrer alle med tilgang til en lysbryter til å delta!

Velkommen til Musikkpaviljongen
Fra kl. 12.00-15.00 feirer FN-studentene årets Earth Hour med konserter, lotteri, ansiktsmaling og noe å bite i ved Musikkpaviljongen.

Earth Globe
Earth Hour

Grønn strategi: Helhetlig tilnærming til energi i bygg

Målet for Norge er å være et fossilfritt land innen 2050. For å nå dette må all fossil energi til oppvarming fases ut.

Alle nybygg må på sikt være klimanøytrale og eksisterende bygg må bruke vesentlig mindre energi enn i dag kanskje til og med produsere overskudd av energi som kan brukes til transport. Noen områder vil ha egen lokal energiforsyning til både oppvarming og kjøling, samt elektrisk utstyr.

Noen har nøkkelroller i denne utviklingen og kommunen har flere både som utbygger og som planmyndighet. Utbyggere, store leietakere og forretningsutviklere er andre viktige aktører. Alle som bygger og utvikler eiendommer i byen har et ansvar for at byggene blir klimavennlige.

En helhetlig tilnærming til byplanlegging og utbygging er avgjørende for å redusere klimagassutslipp. Lokaliseringen av bygget er avgjørende for hvordan transporten til og fra skjer.

Plassering på tomt og utformingen av bygget legger premisser for energibruk og fleksibiliteten til bygget i et livsløpsperspektiv.

Valg av energiløsning vil avgjøre mulighet for bruk av fornybar energi og deling med nærliggende bygg.

Valg av materialer som brukes gir utslipp av klimagasser i byggeprosessen og har konsekvenser for energibruk til drift av det ferdige bygget. Det er derfor viktig å ha bevissthet om disse faktorene på et tidlig stadium.

Drawing construction plan
Konstruksjon av nye moderne og grønne hus.

Pilotprosjektene i det femårige statlige programmet Framtidens byer har gitt Bergen kommune verdifull kunnskap og erfaring. Alle pilotprosjektene hadde som krav å halvere klimagassutslippene innenfor tre områder:

  • oppvarming – ved å bygge med minst passivhusstandard
  • bygningsmaterialene – bruk av klimavennlige materialer
  • trafikk relatert til bygget – gjennom lokalisering og mobilitetsplaner

Erfaringene fra programmet viser at det er viktig å få til en helhetlig planlegging av områder, og at lokalisering og planlegging for mest mulig klimavennlig mobilitet er like viktig som bruk av materialer og valg av energisystem.

Eksempel på gode miljøprosjekter:
http://www.arkitektur.no/framtidens-bygg

http://lavenergiprogrammet.no/

www.enova.no

Grønn strategi: Eksisterende bygg – nøkkel til energireduksjon i byen

Bruk av olje og gass til oppvarming gir de direkte klimagassutslippene fra bygg. Forbud mot bruk av fossil energi til oppvarming vil eliminere dette utslippet på sikt.

Fordi det haster å redusere klimagassutslippene er det viktig å fase ut bruk av fossil energi så raskt som mulig. Kostnaden vil jo likevel komme.

For bygninger er det ikke bare viktig å redusere direkte utslipp av klimagasser men også redusere energibruk. Energibruk i bygninger utgjør mer enn 50 prosent av energibruken i Norge.

90 prosent av energibruken er elektrisitet.

Selv om mange mener at elektrisitetsbruk i Norge ikke gir klimagassutslipp er det likevel viktig å redusere energibruk i bygg.

Indirekte kan man likevel reduser klimagassutslipp gjennom å spare strøm. Blant annet kan den strømmen du sparer brukes til transportsektoren eller erstatte kullkraftverk andre steder i Europa.

54224,Modern house in woods
Hus med lavt energiforbruk

For tiltak for å redusere energibruk i eksisterende bygningsmasse har byggeier, driftspersonale og bruker nøkkel roller. Kommunen har ingen muskler til å pålegge redusjoner.

Kommunen kan vise vei gjennom å redusere energibruk i egne bygg. For en del bygg er det av ulike årsaker ikke mulig med store reduksjoner i energibruk. Da kan produksjon av egen fornybar energi være en mulighet eller tilknytning til fjernvarmenettet en annen.

Et godt ekempel på dette er fjernvarmenettet i Bergen som har en nøkkelrolle å forsyne eksisterende bygningsmasse innenfor konsesjonsområdet med fornybar energi. Fjernvarmen i Bergen er i dag nesten fossilfri og på sikt vil den være 100 prosent fornybar.

Handel – Høyt forbuk og store avfallsproblemer

Dagens forbruksmønster gir et betydelig avfallsproblem med både direkte og indirekte klimagassutslipp.

Vårt store forbruk krever mye energi til produksjon og transport, mye av denne energibruken er fra fossil energi som medfører store utslipp av CO2.

Om alle mennesker skulle leve som en gjennomsnittsnordmann ville det være behov for to jordkloder. Vårt energi- og ressursforbruk må reduseres for å få en mer rettferdig og bærekraftig utvikling.

Utslippene fra produksjon og transport av varer til den rike delen av verden utgjør en stor og økende del av de globale klimagassutslippene. For Norges vedkommende utgjør slike indirekte utslipp anslagsvis 5,6 tonn CO2 per innbygger per år, som er omtrent halvparten av utslippene i Norge per innbygger.

Aerial view of dump in forest. Pollution concept, top view
Masse søppel fra overforbruk

Utslippene kan reduseres mye ved at det brukes utslippsfri fornybar energi i stedet for fossil energi til produksjon og frakt av varene, og ved å redusere forbruk og transporten.

Ved å gjøre små endringer i dine daglige valg ved kjøp av varer og tjenester, kan du bidra til betydelig lavere karbonutslipp.

Dette kan du selv gjøre:
Kjøp varige forbruksvarer og klær, og reparer dem når de blir slitt eller skadet.

Velg miljømerkede produkter og kjøp varer som er kortreist og dyrket økologisk.

Spør hvor mye klimagassutslipp det har vært for å lage og transportere varen. Og velg de som har slik informasjon og lave utslipp.
Det er dessverre få varer som har slik informasjon i dag, men hvis mange nok etterspør det vil det komme på flere varer.Kildesorter avfallet som oppstår hjemme, på skolen og på jobbGi bort de klærne du ikke lenger bruker. Enten på tjenester som Finn.no, loppemarkeder eller bruktbutikk. På gjenvinningstasjoner er det også egne brukthaller.
Du kan også arrangere byttedag med venner, eller melde deg inn i bytteringen
Disse klimahandlingene kan føre til:
Når flere kjøper miljøvennlige produkter vil produksjon og tilgjengeligheten av slike varer øke, og det blir lett for alle å velge miljøvennlige alternativer.

Ved å kildesortere avfallet sikrer du at ressursene i avfallet kommer til nytte på ny gjennom bl.a materialgjenvinning. Visste du at av glass er 100 % gjenvinnbart? Når en bruker kildesortert glass i glassproduksjon spares det 60 % energi. Slam og matavfall fra storhusholdning blir til biogass som gir drivstoff til busser og gir mindre bruk av fossilt drivstoff. Papir blir til nytt papir, og plast blir til ny plast og produkter som reduserer bruken av fossil energi.

Transport – En stor driver til globel oppvarming

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. I følge SSB er antall reiser nesten firedoblet siden 1965, og vi reiser drøyt fire ganger så langt.

Det er særlig mer kjøring med personbil som forklarer økningen: Annenhver nordmann eier i dag en bil, og bruken av personbil er blitt mer enn femdoblet den samme perioden. Det aller meste av energibruken i transporten er fossil.

Totalt er veitransport ansvarlig for en femdel av klimagassutslippene her i landet, i tillegg produseres det lokal forurensing som svevestøv, avgasser og støy som ødelegger livskvaliteten for mange.

Om lag en fjerdedel av all bilkjøring i Norge er turer på under to kilometer.  Å gå den samme distansen tar ca. 20 minutter, og å sykle to kilometer tar ca. 5 minutter. I tillegg gir det god helseeffekt å ta beina fatt.

Ved å gjøre små endringer i dine daglige transportvalg, kan du bidra til en sunnere by med bedre flyt.

container ships on yangtze river , water transport concept
Containerbåter som frakter gods
Dette kan du selv gjøre:
La bilen stå f.eks når du skal på jobb, butikken eller trening. Prøv å bytte ut minst en biltur i uken med å gå/sykle eller ta bussen.
Reis kollektivt!
Enten det er samkjøring, buss, bane eller tog. Med reiseplanleggeren til Skyss kan du enkelt finne ut hvordan du enkelt kommer deg fra A til BSkal du bytte ut bilen? Se på mulighetene for å få deg en elbil eller bil som kan gå på fornybart drivstoff.

Se an transportbehovet. Dersom du ikke har behov for bil hver dag kan du bli med i bildeleringen eller samkjøre. Dersom dere har videokonferanseutstyr på jobben – lær deg å bruke det!
Tenk på hvor mye tid som går bort i sikkerhetskontroller, transport og venting?
Disse klimahandlingene kan føre til:
Sparte penger – Å eie en vanlig, ny familiebil koster om lag 250 kr/ dagen i verditap, forsikring, drivstoffkostnader, vedlikehold etc. Til sammenlikning koster periodekort med Skyss 18,33 kroner dagen (11 kr. om du er student).

-Hvis du er medlem av bildeleringen betaler du kun for det du faktisk kjører i tillegg til en liten månedsavgift.
-Ved å kjøre elbil sparer du drivstoffutgifter, bompenger, og ofte parkeringsavgift og reiser gratis på riksveifergene (kun persontakst). En slipper også MVA og engangsavgift ved anskaffelse.

Bedre helse – For voksne vil en halv times aktivitet med moderat intensitet være tilstrekkelig til å gi betydelig helsegevinst. Tenker du at det virker farlig å bevege seg ut i trafikken på to hjul? Da skal du vite at helserisikoen ved å sitte stille er langt større enn ulykkesrisikoen ved å sykle! Beregninger viser at en syklist kan forlenge sin gjennomsnittlige levealder med seks år.

Ressurser:


Biblioteket – lån alt fra bøker til filmer og musikk helt gratis
Hvorfor kjøpe når man kan låne helt gratis? Nå også søndagsåpent

Sorteringsguiden
Lurer du på hvor du skal kaste kaviartuben eller batteriet? Sorteringsguiden gir deg svaret.

Finn.no – Gis bort
På finn.no kan en sette inn gratis rubrikkannonser dersom en ønsker å gi noe fra seg. Her er en oversikt over hva som gis bort i området for tiden.

Fribi.com
Fribi er en ny måte å gi bort noe med mobiltelefonen sin. Last ned app både for Apple og Android på denne siden.

Inspirasjon til handling
Handlefri vil inspirere til bevissthet og handling

Oversikt over miljømerker
Miljøorganisasjonen Grønn Hverdag er en norsk organisasjon som jobber for at det skal bli enklere å ta miljøvennlige, dyrevennlige og etiske valg i hverdagen. På denne siden finner du oversikt over miljømerkede varer.

Elbilenes mangfoldige fordeler
Norsk Elbilforening har som formål å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy. Her er en oversikt om hvilke fordeler bruk av elbil kan gi deg.

Haikesentralen

Hvilken klimabil er riktig for deg?
Her har Zero Emission Resource Organisation (ZERO), i samarbeid med Transnova, samlet alle klimabilene som er tilgjengelig på det norske markedet.

Kart over samkjøringsbedrifter

Skyss mobilbillett

Skyss sin reiseplanlegger
Skyss er et fylkeskommunalt selskap som organiserer nesten all kollektivtransport i Hordaland. På reiseplanleggeren finner du oversikt over buss, bane, tog og båt.

Skyss sin reiseplanlegger – App til smarttelefon
Reiseplanleggeren finnes også som App til smarttelefon.

Spontan samkjøring
I 4 av 5 biler er det bare sjåføren som sitter. Hvorfor ikke kjøre sammen, og dermed redusere utslipp og køer?

Transportsykkel – De andre syklene
Informasjon om uvanlige men praktisek transportsykler

www.oljefri.no

http://lavenergiprogrammet.no/

www.enova.no

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭