Norgee

Får jeg fradrag for studiereise, seminar osv? – Komplett guide

fradrag

Studiereiser, seminarer og fradrag – Nyttig informasjon å vite

Kostnader til studiereiser, kongressdeltakelse, årsmøter, seminar, kurs, messer mv er fradragsberettiget bare når studiereisen mv tar sikte på å vedlikeholde skattyterens yrkesmessige kunnskaper og/eller å holde skattyteren à jour med utviklingen i yrket eller virksomheten.

Fradragsretten er knyttet til studiereiser mv med faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet. Derimot er det ikke fradragsrett i samband med emner av mer indirekte interesse for yrket som feks samfunnspolitikk, lønnspolitikk eller foreningssaker.

MERK! Fradragsretten skal bedømmes etter de samme regler enten skattyteren er næringsdrivende eller lønnstaker.

Videreutdanning

Det gis normalt ikke fradrag for videreutdanning, på samme måte som studenter ikke får fradrag for studieutgiftene.

Kombinasjon av faglige og andre aktiviteter

Dersom studiereiser mv omfatter fagformål, som gir rett til kostnadsfradrag, og andre aktiviteter som ikke gir fradragsrett, feks videreutdanning eller ferie, vil det vanligvis være spørsmål om å gi fradrag for enten:

 • Alle kostnader, men likevel ikke for kostnader som utelukkende gjelder ikke-fradragsberettigede formål, eller
 • Ingen av kostnadene, men likevel for kostnader som utelukkende gjelder fradragsberettigede formål Ved denne vurderingen skal det legges vekt på hva som er hovedformålet med reisen.

At skattyteren har fått impulser av betydning for yrket er ikke tilstrekkelig til å gi fradragsrett for kostnadene til en reise som hovedsakelig har privat karakter. På studiereiser skal det legges vekt på om skattyteren har fulgt et organisert undervisningsopplegg. I tvilstilfelle kan det legges vekt på om den informasjon som søkes oppnådd, kunne vært ervervet på annen måte og om kostnadene står i rimelig forhold til utbyttet.

Business people at a seminar
Folk på seminar

Dersom skattyteren feks etter at fagdelen er avsluttet, enten på eget initiativ eller i forbindelse med kurset mv, tar en rundtur eller et ferieopphold, tas denne aktiviteten med i vurderingen av hva som er hovedformålet med reisen. Med andre ord:

Private aktiviteter i tillegg kan slå ut negativt for den som ønsker fradrag.

Kostnader vedrørende ikke-fradragsberettigede formål

På reiser hvor hovedformålet med reisen er studieformål mv (studiereiser, kongressdeltakelse, årsmøter, seminar, kurs, messer mv), og kostnadene derfor i utgangspunktet er fradragsberettigede, vil kostnadsposter som utelukkende gjelder ikke fradragsberettigede formål, herunder kostnader av ren privat karakter, aldri være fradragsberettiget. Lignings-ABC gjør det helt klart: “Selv om merkostnader til kost og losji er fradragsberettiget, vil feks kostnader til nattklubbesøk, forlenget ferieopphold eller barregning ikke være fradragsberettiget.” Videre er det ikke fradragsrett for kostnader til sightseeingturer, teaterbesøk ol når dette ikke er en del av det fradragsberettigede yrkesformål.

EKTEFELLES DELTAKELSE

Det gis ikke fradrag for kostnader vedrørende ektefelles deltakelse på slike studiereiser mv når ektefellen ikke arbeider i bedriften. Det kan likevel innrømmes fradrag for ektefellens kostnader i helt spesielle tilfeller, feks kostnader til ektefellens deltakelse når dette er helt nødvendig av hensyn til den yrkesutøvende ektefelles helsetilstand. Arbeider begge ektefeller i bedriften, må det vurderes om det ut fra forretningsmessige hensyn er naturlig at begge deltar på studiereisen.

Ved denne vurderingen skal det tas hensyn til bedriftens størrelse, ektefellenes kompetanse mv. Ved tilbakeføring av kostnader vedrørende ektefellen, skal bare de merkostnader ektefellens deltakelse har medført føres til utgift.

Barns deltakelse

Det gis ikke fradrag for kostnader til reise og opphold vedrørende barn som er med på reisen, selv om dette skyldes manglende mulighet for pass av barn på hjemstedet.

Kostnader som utelukkende gjelder fradragsberettigede formål

Kostnadsposter som utelukkende dekker fradragsberettigede formål er alltid fradragsberettiget selv om hovedformålet med reisen ikke er studiereise mv. Dette vil feks gjelde kostnader til entré på ren fagmesse og eventuelt ekstrakostnader til reise dit. Videre vil det gjelde den del av seminar-/kurskontingent som ikke går til dekning av reise og opphold.

Altså: Selv om du er på en privat ukestur til London, men er to dager på en faglig konferanse i Brighton, har du rett til fradrag for togbilletten tur-retur, nødvendig overnatting på hotell i byen og naturligvis alle kostnader ved selve konferansen.

Kostnadsfradragets størrelse

Kostnadsfradraget fastsettes etter de vanlige regler, herunder eventuelt fradrag for de fradragsberettigede kostnader ved å bo utenfor hjemmet hvis betingelsene ovenfor er til stede. Regnskapspliktige skattytere, se emne «Regnskap – regnskapsplikt», skal føre kostnadene i regnskapet. Kostnadene skal være dokumentert med originalbilag. Dersom skattyteren ikke oppfyller disse krav, må det etter forholdene tas standpunkt til om skattyteren kan gis et skjønnsmessig fradrag.

Næringsdrivende: kviteringer, ikke satser

En regnskapspliktig skattyter – som feks en selvstendig næringsdrivende – har ikke krav på fradrag etter satsene i statens reiseregulativ.

Kun kvitteringer teller.

Indoor shot of smiling female model stands near working place has conversarion over cell phone, reci
Dame med full kontroll over kviteringene sine.

Minstefradraget for lønnstakere

For en lønnstaker inngår kostnadene til reise, kursavgift mv i minstefradraget dersom dette benyttes.

MERK! Merkostnader til kost og losji kan trekkes fra i tillegg til minstefradraget. De føres i selvangivelsens post 3.2.7 Merkostnader til kost og losji. Har en lønnstaker mottatt en særskilt godtgjørelse for å dekke kostnadene til turen, og reisen er godtatt som yrkesreise, skal «nettometoden» brukes. Det betyr at om lønnstakeren har mottatt 8000 kroner, men bare har brukt 6000, skal han/hun kun skatte av overskuddet på 2000 kroner.

Fradragsrett for kongresser, seminarer, møter

For å kunne vurdere fradragsretten i tvilstilfeller kan ligningsmyndighetene for kongresser, møter, seminarer, kurs mv kreve nærmere opplysninger om:

 • Hvem som har organisert arrangementet,
 • Hvilke emner som er behandlet,
 • Tidsangivelse for hvert emne,
 • Hva som er særlig viktig i relasjon til skattyters yrke/næringsvirksomhet,
 • Hva skattyteren faktisk har deltatt på og
 • Eventuelt trykt program.

Fradragsrett for studiereiser

For å kunne vurdere fradragsretten i tvilstilfeller kan ligningsmyndighetene for kongresser, møter, seminarer, kurs mv kreve nærmere opplysninger om:

 • Reisens formål,
 • Skattyteren har fulgt et organisert opplegg, og i tilfelle, hvem som har organisert reisen,
 • Hvordan reisen er foretatt,
 • Hvilke steder som er besøkt med tidsangivelse,
 • Hva som er studert på hvert sted og
 • Andre personer i samme bransje/virksomhet/yrke har deltatt.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭