Norgee

Arbeidsplassen & Helse – Hvorfor det er Viktig & Tiltak

Office work causes health problems and pain in the muscles

Arbeid og helse

Arbeidsplassen har en sentral betydning for helsen. Det er et sted hvor mange utsettes for fysiske og psykiske utfordringer som kan påføre arbeidstakerne plager, skader og ulykker.

Helsefremmende arbeidsplasser er et viktig mål for partene i arbeidslivet og for samfunnet, og er en del av bedriftens ansvar nedfelt i Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsrealterte effekter av fysiske og psykososiale forhold har betydning for helsen. I tillegg til arbeidsplassens utforming, innhold, miljø og organisering, er stress og mestring av stor betydning for utvikling av helseplager.

Det er klar sammenheng mellom helse og sykefravær. 

Syke mennesker er mer borte fra arbeid enn friske. Fraværsprosenten og antall uføretrygdede har gjennom de siste årene vært økende, og kvinner står for den største andelen for både sykefravær og uføretrygd.

businessman are sick
På jobb mens du er syk?


Den største årsaken til sykefravær er knyttet til muskel – og skjelett plager. Korsryggsplager er av den mest vanlige plagen i gruppen muskel- og skjelettplager.

I tillegg forekommer bl.a. helseplager som tretthet, utmattelse, søvnproblemer og ulike plager fra mage og tarm systemet hyppig. Disse plagene er normale plager. Likevel er disse plagene årsak til mer enn halvparten til alle sykemeldinger.

Arbeidsplassen er en plass der man kan arbeide systematisk med forebyggende og helsefremmende aktiviteter i organiserte former. Arbeidsplassen er dermed en gunstig arena for organisert helsearbeid.

Fysisk trening som helsetiltak i bedrift

Fysisk trening på arbeidsplassen som en del HMS- tiltak er et av virkemidlene som er rettet mot sykefravær, arbeidsrelaterte helseplager og arbeidsmiljø, og er bedriftens ansvar nedfelt i (Arbeidsmiljøloven, 2005). Fysisk trening har både et fysisk, psykisk og et sosialt aspekt, og alle er faktorer som kan påvirke helse i arbeidslivet.

Det er veldokumenteres at fysisk aktivitet både har forebyggende og rehabiliterende effekt på en rekke områder. Allmenntilstanden blir bedre, risikoen for livsstilssykdommer reduseres og mental helse forbedres gjennom fysisk aktivitet. 

Training on treadmill
trening

I forhold til helse i arbeidslivet har det vært rimelig å anta at fysisk aktivitet vil ha innvirkning på sykefravær og helse i arbeidslivet, og det foreligger resultater som tyder på gunstige effekter av fysisk aktivitet på arbeidsrelalterte muskel- og skjelettplager.

Det er imidlertig viktig at tiltaket gjennomføres og følges opp systematisk, med kartlegging av den enkeltes helse, behov, målsetning og veiledning. Tiltaket må strekker seg over en viss varighet og intensitet, være strukturert, planlagt og fulgt opp av kvalifisert personell. 

Systematisk HMS – arbeid

For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir i varetett, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Systematisk HMS–arbeid er noe mer enn bare lover og forskrifter. Det er hvordan bedriften aktivt forholder seg til sitt systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid:

 • Fastsette mål
 • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon
 • Kartlegge farer
 • Planlegge og gjennomføre
 • Iverksette
 • Sykefraværsoppfølging
 • Systematisk overvåkning av det systematiske hms arbeidet fungerer
 • Individrettede – og organisasjonsrettede tiltak

Ved individ – og organisasjons rettede tiltak vil man både rette fokus på å fjerne og redusere de sider ved arbeidssituasjonen som kan føre til stress, skader og helseplager, samtidig som en retter fokus mot at den enkelte ansatte skal få utvikle sine fysiske og psykiske ressurser til å klare mer, få økt selvtillit, lyst til å ta utfordringer og tåle de fysiske og psykiske belastninger som er normale i dagliglivet.

Business professionals at work
HMS på jobb er viktig

I organisasjonsrettede tiltak er hensikten å legge til rette for at arbeiderne overfor sin leder skal få redegjort for sin arbeids- og ressurssituasjon slik at årsaker til problemer kan fjernes eller reduseres. Hensikten med de organisatoriske tiltakene er å skape en felles forståelse for alle ansatte for hvordan arbeidssituasjonen påvirker ansattes helse og trivsel, hvordan man kan finne årsaker og løsninger både på felles problemer og problemer og belastninger som enkelte eller grupper av medarbeider opplever.

Konkrete organisatoriske tiltak kan være:

 • Medarbeidersamtaler
 • Medarbeiderundersøkelser
 • Helse – og utviklingsagenda på møte
 • Lederutvikling

Endringer i de sider av organisering eller drift som kan føre til helseplager, ulykker eller stress. I denne gruppen tiltak vi også integrerte alle tiltak som har som mål å forbedre arbeidsmiljøet

Formålet med de individuelle tiltakene er felles. Hensikten er å bedre deltakernes helse, funksjon og trivsel, samt forebygge lengre sykefravær. Alle de individrettede tiltakene kan bygges opp både som forebyggende/helsefremmende tiltak og som behandling dersom det allerede er oppstått problem.

Spesifikke tiltak gir spesifikk effekt. Tiltak med fysisk trening kan eksempelvis føre til at vi kommer i bedre form og får færre muskel – og skjelettplager. Indirekte kan fysisk trening også virke på psykiske plager som angst og depresjon. Fellesskapet i treningen kan gi bedre sosial støtte og psykososialt arbeidsmiljø. Men fysisk trening fjerner ikke årsaken til ensformig arbeid og stress som gir muskel- og skjellettplager (uhelse)

Konkrete individrettede tiltak kan være:

 • Livsstilsendring
 • Fysisk trening
 • Psykisk trening og stressmestring
 • Løsningsfokusert kommunikasjon
 • Fysioterapi behandling
 • Utvidet egenmelding
 • Kollegaveiledning

Coaching og veiledning

En sentral kilde til (arbeids)glede er å trives med og mestre det man driver på med, og har fokus på.

Det å sette seg inspirerende mål setter i gang prosesser og gjør oss begeistret. Bevisstgjøring av hva og hvordan man tenker, og hvilke holdninger man har, gir perspektiv og utgangspunkt for utvikling og vekst.

Applauding to coach
Coaching på arbeidsplassen

Coaching og veiledning er en måte å lede en person til personlig og faglig vekst og utvikling. Gjennom coaching og veiledning inspirer vi deg til å frigjøre ditt potensial og oppdage iboende talenter, ønsker og behov, slik at du blir bedre i stand til å utnytte egne ressurser i arbeid og i livet forøvrig. Målet er å oppnå mestring, innflytelse og styring over eget liv som gir trivsel og kreativitet, motivasjon og mestringsfølelse.

Coaching og veiledning utvikler mennesker og setter i gang prosesser som gjør noe positivt med deg som person og fagperson. Coaching og veiledning skaper ny forståelse av oss selv og andre. En bevisstgjøring som kan føre til engasjement og entusiasme, og gi oss handlingsalternativer.

Vond Rygg

Vond rygg er den største årsaken til fravær i arbeidslivet. Vond rygg er plagsomt og forringer livet og livskvaliteten. Vi håper at denne siden kan være til hjelp og gi deg svar på noen de spørsmålene som dukker opp dersom du sliter med dette.

Tired young woman touch stiff neck feeling hurt joint back pain rubbing massaging tensed muscles
vond rygg

Innholdet på denne siden bygger på det siste innen vitenskapelig forskning av behandling av vond rygg.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Innhold

opp?

Har du noen
gode ideer?💭