Norgee

Dette får IT-ansatte i lønn i 2021

Innhold

it ansatt lønn

Lurer du på hva ansatte tjener i IT-bransjen? Vi har undersøkt hva alle ansatte i Norge får i lønn og gjort et dypdykk i hva IT-ansatte tjener i 2021.

Med en teknologiutvikling som går raskere enn noensinne, vokser behovet for IT-kompetanse i økende takt. Loddo har sett på hva IT-konsulenter, programvareutviklere, systemanalytikere, sytstemarkitekter, sikkerhetsanalytikere, databaseadministratorer, og andre ansatte i IT-bransjen tjener.

Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås siste lønnsstatistikker fra 14. August 2021 og 4. Februar 2021. Vi har også sett på tall fra IKT-Norge, NITO og Tekna, samt flere andre kilder som belyser interessante faktorer for lønnsfastsettelse.

Vi har også studert hvilke faktorer som spiller inn for de ulike lønnsnivåene og hva studenter kan forvente å få i lønn som ferdige utdannede.

Forhold vi har sett på:

 • Gjennomsnittslønn i Norge i 2021
 • Hvilken betydning utdanning har på lønnsnivået
 • Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn
 • Sammenhengen mellom lønn og antall års erfaring
 • Startlønn for nyutdannede teknologer
 • Forskjell på privat og offentlig sektor
 • Lønnsnivået for IT-ansatte
 • Lønnsnivået for frilansere og selvstendige IT-konsulenter
 • Kompetanse som er spesielt ettertraktet

Vanlige spørsmål:

Hva er gjennomsnittslønn i Norge?

Statistisk Sentralbyrå rapporterer at gjennomsnittlig lønnsvekst i andre kvartal 2021 var 3,4% fra samme periode året før. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn er oppgitt til 59.896 kroner, som med feriepenger utgjør en brutto årslønn før skatt på 718.752 kroner i 2021.

Hva er gjennomsnittslønn for IT-ansatte?

Ansatte i typiske IT-Stillinger i Norge tjener i gjennomsnitt 718.752 kroner per år. Dette er 27,8% mer enn gjennomsnittet for alle Norske arbeidstagere i følge tall fra SSB publisert 14. August 2021.

Hva er startlønn for en IT-konsulent?

Startlønn for IT-konsulenter varierer avhengig av utdanning, relevant erfaring, stillingstittel, privat/offentlig sektor og mange andre faktorer. I følge tall fra NITO og Tekna kan nyutdannede med bachelorgrad eller høyere forvente en startlønn mellom 586.270 til 629.444 kroner per år.

Hvilken utdanning kreves for å bli IT-konsulent?

Det finnes en rekke studier og studiesteder som tilbyr utdanning som er relevant for deg som vil bli IT-konsulent. Hvis du ønsker å jobbe som systemutvikler, programmerer, dataingeniør eller lignende, vil en teknisk utdanning med studiespesialisering innen informatikk, teknologi eller informasjonsteknologi fra høyskole eller universitet gi fortrinn.

Gjennomsnittslønn i Norge i 2021

Statistisk Sentralbyrå rapporterer at gjennomsnittlig lønnsvekst i andre kvartal 2019 var 3,4% fra samme periode året før. Gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt til 44.060 kroner, som med feriepenger utgjør en brutto årslønn før skatt på 534.046 kroner.

Tallene omfatter ikke naturalytelser, forsikringer og heller ikke trekkfrie utgiftsgodtgjørelser.

Oljeindustrien er fortsatt best betalt

Kategorien “Bergverksdrift og utvinning” består hovedsakelig av ansatte i oljeindustrien. Olje-ansatte har en gjennomsnittlig månedslønn på 62.100 kroner, men en lønnsvekst på 1,9% som er betydelig lavere enn gjennomsnitt.

Offshore drilling rig on the sea. Oil platform
Offshore rig.

Ansatte innen “Finansiering og forsikring” hadde en månedslønn på 61.010 kroner, fulgt av “Informasjon og kommunikasjon” som hadde 56.970 kroner i månedslønn. Innen den sistnevnte kategorien er det overvekt av IT-ansatte i forhold til de øvrige kategoriene.

Det er selvsagt IT-ansatte i alle disse kategoriene, så disse tallene forklarer ikke hva IT-konsulenter har i lønn.

Menn tjener fortsatt mest

I snitt tjener menn 5.230 kroner mer enn kvinner. Menn har en avtalt månedslønn på 46.390 kroner og kvinner 41.160 til sammenligning. Altså tjener menn nesten 13% mer enn kvinner i gjennomsnitt for alle norske arbeidstakere.

Et (lite) plaster på såret er at kvinner har større lønnsutvikling. Kvinner har økt lønnen med 3,5% siste år mot 3,3% for menn.

Menn i alderen 55-66 er best betalt med en gjennomsnittlig månedslønn på 52.880 kroner. Kvinner i alderen 40-54 tjener i snitt 44.780 kroner.

Flere interessante funn om lønnsgapet mellom menn og kvinner i IT-bransjen lenger ned i artikkelen.

De store byene har godt betalte arbeidstagere

Svalbard (Ikke Fastlands-Norge) topper statistikken geografisk, med 52.710 kroner i snitt månedslønn. Dette er en vekst på 6,6%. Denne gruppen utgjør imidlertid mindre enn en halv prosent av arbeidsstokken.

Det er ansatte i de største byene som har høyest lønn i fastlands-Norge. Oslo har en snitt månedslønn på 49.380, fulgt av Rogaland (med oljebyen Stavanger) med 46.080, Akershus med 45.240, Hordaland (Bergen) med 43.890 og Trøndelag (Trondheim) med 42.780 kroner.

Erfaring har stor betydning for lønnen

SSBs statistikk fra 4. Februar 2021 gir oss ikke antall år med yrkeserfaring, men den inneholder måltall for erfaring i form av alder.

Det går klart fram av statistikken at lønnsøkningen for alle norske ansatte er størst tidlig i karrieren og frem til tidlig i 30-årene. Derfra er det en jevn stigning frem til slutten av 40-årene. Fra 50 år er lønnsutviklingen stagnert og viser en liten fallende tendens.

Lønnshoppet fra 24 år eller yngre til aldersgruppen 25 – 29 år er på hele 23%. En 45 – 49 år gammel ansatt tjener i gjennomsnitt 56% bedre enn den yngste aldersgruppen. De eldste arbeidstakerne må ta til takke med 1,5% mindre enn 45 – 49 åringene.

Hvordan få bedre lønn som IT-konsulent?

Ikke uventet øker lønnen i takt med utdanningsnivået.

Ja – utdanning lønner seg!

Ansatte som har mer enn 4 år fra høyskole eller universitet tjener 37% mer enn gjennomsnitt, eller 79% mer enn ansatte som bare har grunnskole. Gjennomsnittlig månedslønn for gruppen med høyest utdanning var 62.380 i 2018 ifølge SSB.

Ansatte som bare har grunnskoleutdanning har 24% lavere lønn enn gjennomsnittet. De hadde en gjennomsnittlig månedsinntekt på 34.860 kroner.

Ledere er også lønnsledere

SSB publiserte 4. Februar 2021 en lønnsstatistikk der tall på lederlønninger i 2021 og 2022 inngår.

Ser vi på de ulike yrkesgruppene er det ledere som kommer best ut. Ledere tjente i snitt 67.230 kroner per måned i 2022.

Har du en leder i magen? Det er ingen tvil om at lederansvar er et vesentlig kriterium i lønnsfastsettelsen. Som Administrerende direktør tjener man i snitt 78.140 kroner per måned, tilsvarende 77% over gjennomsnittet.

Det er en klar sammenheng mellom stillingstitelens lederansvar og lønn.

Lønn for ulike IT-stillinger

Tall for yrkestittelen “IT-konsulent” er ikke tilgjengelig i SSB’s tall, men vi finner mange andre stillingstitler som må regnes som IT-ansatte (se tabell nedenfor).

Tar vi hensyn til antall ansatte for hver tittel viser våre beregninger at IT-ansatte hadde 59.896 kroner i gjennomsnittlig månedslønn andre kvartal 2021. Dette tilsvarer en årslønn for hele 2021 på kroner 718.752 . Norske IT-ansatte tjener altså i snitt 28% mer en gjennomsnitt for alle ansatte i Norge.

Totalt utgjør antall registrerte IT-ansatte 75.696 i tallgrunnlaget. Det er derfor god grunn til å anta at mange IT-ansatte ligger registrert med stillingstitler som er mer generelle. Som: Administrerende direktør, andre administrative ledere eller kontormedarbeider, samt mange andre titler som ikke er unike for IT-bransjen.

Lønn for populære IT-stillinger

Lønn for de mest populære stillingene i tabellen er (Antall i parantes):

 • Systemanalytiker og systemarkitekt – 61.140 (22.597)
 • Programvareutvikler og applikasjonsutvikler – 58.260 (19.300)
 • Drifttekniker IKT – 50.700 (14.521)
 • Leder av IKT enhet – 76.260 (4.529)

En artig observasjon er at ledere for IKT-enheter har nesten like høy lønn som gjennomsnittet for Administrerende direktører for hele Norge (2,4% lavere).

Det er verd å merke seg at det store flertallet av stillingstitler som benyttes i IT-bransjen ikke nevnes i statistikken. Dette kan selvsagt skyldes at det ikke er tilstrekkelig antall innrapporterte i hver stilling til at SSB finner det statistisk relevant. Eller det kan tenkes at utviklingen i bransjen er så rask at SSB ikke klarer å fange opp alle endringene.

Eksempler på stillinger som IKKE nevnes:

 • IT konsulent, IT arkitekt
 • Cyber security, IT sikkerhet (-rådgiver, konsulent, ingeniør, etc)
 • Sivilingeniør IT, IT ingeniør, data ingeniør
 • IT tekniker, IT service, Nettsky teknikere
 • UX design, webdesign, grafisk design, webutvikler
 • AI (Kunstig intelligens) analytikere, AI utviklere
 • IoT teknikere, IoT utviklere
 • Virtual reality eller Augmented reality utviklere
 • Dataanalytikere

Disse stillingene kan være rapportert under noen av stillingstitlene i statistikken over, eller de kan være bortgjemt i generelle titler som ikke kan identifiseres som IT-stillinger.

I SSBs tall er det drøyt 75.000 IT-stillinger, men det er grunn til å tro at dette tallet er lavt av årsaker som nevnt over. I en masteroppgave presentert i ComputerWorld i 2008, anslås antall IT-stillinger til å være 50.000 høyere enn SSBs tall.

Hvis anslaget over stemmer og det er 125.000 IT-stillinger i Norge i dag, utgjør IT-ansatte omkring 4,3% av den totale norske arbeidsstokken.

IT-ansatte har god lønn

Vi har studert de siste lønnsstatistikkene fra NITO og Tekna for å belyse flere relevante lønnstall for IT-ansatte.

Tekna publiserte sin siste lønnsstatistikk for 2020.

Tekna representerer 76 000 medlemmer med mastergrad eller mer innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Lønnsundersøkelsen til Tekna hadde 37 158 respondenter, noe som er en svarprosent på 66 prosent.

– Det er positivt at lønnsveksten for våre medlemmer er god. Dette bekrefter utviklingen vi ser i samfunnet generelt, med økt aktivitet og gode resultater i mange virksomheter, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg.

NITO representerer ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad og har 88.000 medlemmer.

NITO holder kortene tettere til brystet og reserverer detaljene for egne medlemmer, men hovedtallene i NITOs lønnsstatistikk for ingeniører viser i stor grad samme utvikling som for øvrig i samfunnet.

Vær oppmerksom på at ikke alle IT-ansatte kvalifiserer for medlemskap i Tekna eller NITO, og således at lønningene det vises til er høyere enn for ansatte med mindre utdanning.

IT-ansatte tjener godt over snittet til Ola Nordmann.

Teknas medlemmer hadde i 2018 en gjennomsnittslønn på 801.604 kroner. Dette ligger 50% over SSB’s gjennomsnittslønn for alle ansatte i Norge.

Samlet lønnsvekst fra 2017 til 2018 var 2,5% blant Teknas medlemmer.

– Tekna-medlemmene viste ansvarlighet og godtok lav lønnsvekst i flere år, mens mange bedrifter slet tungt. Det er derfor viktig og riktig at vi får økt uttelling når virksomhetene igjen går bedre. Våre medlemmer bidrar sterkt til innovasjonen og de gode resultatene i bedriftene. Kompetanse skal lønne seg, sier Randeberg.

NITOs medlemmer hadde en gjennomsnittslønn på 671.858 i 2018, som var en lønnsøkning på 3% fra 2017.

I følge NITO var snittlønnen for deres medlemmer i privat sektor på 696.881 kroner for 2018, en lønnsøkning på 2,9% fra 2017.

NITO oppgir i samme tabellen lønn for NITO medlemmer i stat og kommune for 2019. Statsansatte får en gjennomsnittlig årslønn i 2019 på 609.420 som er hele 4,8% mer enn 2018. Kommuneansatte NITO-medlemmer tjener i snitt 622.668 kroner i årslønn i 2019, en lønnsøkning på 2,4%

IT-ansatte har omkring 500 000 i begynnerlønn

Begynnerlønnen for Tekna-medlemmer var i 2021 på 529 444 kroner for medlemmer i privat sektor. I kommunesektoren var den på 514 375 kroner, mens startlønnen i staten lå på 466 947 kroner.

– De nyutdannede får i stor grad grei startlønn, og slik skal det være. Norge trenger teknologisk og realfaglig kompetanse, og det skal være attraktivt å velge slike fagretninger. Våre unge er avgjørende for å løse viktige samfunnsutfordringer innen blant annet klima, samferdsel, IKT, helse og energi, sier Randeberg.

Teknas undersøkelse viser også at lønnsstigningen er størst tidlig i karrieren.

Tall fra NITO viser at begynnerlønnen for bachelorutdannede ingeniører i privat sektor per 1.10.2018 var 486.270 kroner. Ingeniører med masterutdanning i privat sektor fikk 519.967 kroner i lønn.

– Tallene er gjennomsnittstall uavhengig av geografisk plassering, bransjer og arbeidsoppgaver. Tallene er kun veiledende og vil variere avhengig av individuelle kvalifikasjoner, stillingens arbeids- og ansvarsområde og andre faktorer, kommenterer NITO på sine nettsider.

IT-kvinner har i snitt 93% av lønnen til IT-menn

I følge SSBs statistikk for andre kvartal 2021 er gjennomsnittslønn for alle norske kvinner 41.160 kroner per måned. Menn tjener nesten 13% mer enn kvinner.
Hvordan ser det ut for kvinnelige IT-konsulenter eller generelt for kvinner i IT-stillinger sammenlignet med menn?

Vi har sammenlignet kvinner og menn for de mest populære stillingstitlene for IT-ansatte. Som du ser av tabellen nedenfor ser det litt bedre ut når vi sammenligner stilling for stilling.

Kvinner i populære IT-Stillinger tjener i snitt 56.477 kroner per måned andre kvartal 2019, sammenlignet med 59.851 for menn i samme stillinger. Menn tjener 6% mer enn kvinner i populære IT-stillinger.

Det er verd å merke seg at kvinner har 1% bedre snittlønn som ledere av IKT-enheter enn menn.

Tar vi med alle IT-stillinger som har kvinnelige ansatte får vi et gjennomsnitt for IT-kvinner på 53.708 og 6,7% lønnsforskjell.

NITO rapporterer at nyutdannede kvinnelige ingeniører får 4% lavere startlønn enn sine mannlige kollegaer i NITOs lønnsstatistikk for 2018.

– En nærliggende forklaring kan være at mange kvinner er opptatt av det faglige, og da kommer lønnsforhandling i annen rekke, sier Trude Skogesal, visepresident i NITO. Noen vil nok ha utbytte av å forhandle litt tøffere. Men jeg legger ikke ansvaret over på kvinnene, dette er et strukturelt problem.

Privat sektor lønner IT-konsulenter best

I følge tall fra Tekna er det privat sektor som tilbyr høyest lønn, fulgt av kommunal sektor og statlig sektor.

Snittlønn for Teknas medlemmer i privat sektor i 2021 er 860.058 kroner, som er en lønnsøkning på 2,3%. Ansatte i kommunal sektor tjener 2,6% mer enn tidligere år, i snitt 682.188 kroner. Statlig ansatte Tekna medlemmer tjente 663.875 kroner og hadde størst lønnsvekst med 3,3%

Lønnsnivået for frilansere og selvstendige IT-konsulenter

Mer enn 500.000 Nordmenn drømmer om å starte egen bedrift.

I kronikken «Frilansarbeid er nøkkelen til fremtidens velferd» spådde Heidi Austlid, Adm.dir i IKT-Norge, at vi også vil få en økning antall frilansere i Norge.

Antall nyregistrerte selskap med IT som tjenesteområde har økt med hele 140 % de siste ti årene. Over 60 % av disse selskapene er konsulenter som opererer på egenhånd.

Les om det å være prosjektleder

Hvorfor starte egen bedrift?

Det kan være mange årsaker til at du ønsker å starte som selvstendig IT-konsulent. Ikke uventet er en av hovedårsakene muligheten til å få vesentlig bedre betalt.

Hovedmotivasjonen for å starte egen bedrift er:

 • Bedre økonomi: Mulighet for bedre lønn
 • Karriere: Kontroll på egen kompetanseutvikling og valg av oppdrag
 • Fleksibilitet: Mulighet til å ta oftere eller lenger ferie

Hvis vi antar at nordmenn i snitt jobber 159 timer per måned, er gjennomsnittlig timelønn i Norge 277 kroner per time. IT-ansatte tjener 354 kroner per time i gjennomsnitt.

Timepris for IT-konsulenter

Som selvstendig IT-konsulent i Norge kan timeprisen bli vesentlig høyere enn timelønn som ansatt. SSBs egne priser for bistand varierer fra 600 – 1900 kroner. Forskere, rådgivere og prosjektledere prises til 1100 kroner per time (pluss MVA).

Et bredt Google-søk på timepriser for IT-konsulenter viser at timeprisene primært er å finne i intervallet 900 – 1500 kroner per time.

Som selvstendig fakturerende IT-konsulent vil du måtte dekke arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader og utgifter til drift av virksomheten; som regnskap, utstyr etc. I tillegg må du påregne tid til å skaffe oppdrag.

Setter du av ⅓ av timeprisen til å dekke disse kostnadene er det fortsatt god margin for lønnsøkning.

Teknologene gikk fra økonomene

Dersom man bare ser på næringer i SSB sine oppdaterte tall, kan man få inntrykk av at økonomene har høyere lønnsvekst enn IT-ansatte. (Finansiering og forsikring som har overvekt av økonomer i forhold til Informasjon og kommunikasjon som har overvekt av IT-ansatte)

Slik kan man ikke lese statistikken, ettersom økonomer og teknologer jobber i alle næringer!

Siste lønnsundersøkelse fra IKT-Norge er fra 2021 og viser lønnsutviklingen blant deres medlemsbedrifter. Den viser at IT-ansattes lønnsvekst omtrent blir som året før, tilsvarende den generelle lønnsveksten i samfunnet.

Gjennomsnittlig vil lønnsveksten for alle ansatte vil bli på 3% i 2022, mot 2,9% i 2021. Undersøkelsen viser at det er teknologene som er vinnere. De får i snitt 3,2%, mens økonomene må nøye seg med 2,8%.

Til sammenligning ble frontfaget enige om 2,8% i 2022, noe som vil være retningsgivende for ansatte i offentlig sektor og for alle i private som ikke jobber i bedrifter der en ikke avtaler lavere tillegg.

Sterk etterspørsel etter IT-eksperter driver opp lønningene

Ikke uventet er det den sterke etterspørselen etter IT-kompetanse som gir et ekstra løft for denne gruppen. Det er derimot ikke tid for å juble alt for høyt for ekspertene.

– Næringen er utsatt for sterk internasjonal konkurranse og det setter grenser for hvor mye ekstra lønnsvekst næringen tåler, sier tidligere sjeføkonom i IKT Norge, Roger Schjerva

Det bemerkes at lønnsveksten varierer fra bedrift til bedrift, avhengig av hvilke utfordringer de står ovenfor. Selv om snittet er på 3 % legger noen opp til et nulloppgjør, mens andre tilbyr det dobbelte av snittet.

Kompetansebehov – hvilket utslag gjør dette på lønnen?

Har vi tilstrekkelig med riktig tilgjengelig kompetanse til å utføre de krevende omstillingene som privat og offentlig sektor står ovenfor?

Vi har sett på hvilken kompetanse er spesielt ettertraktet, og hva som skjer i markedet når «hele» bransjen søker etter de sammen personene, og spørsmålene er mange: 

 • Driver dette lønnsnivået oppover? 
 • Hvem klarer å rekruttere de beste hodene? 
 • Tapper de store selskapene markedet for spesialistene, eller ønsker de heller å jobbe som frilansere eller i små nisjeselskap?

Norge mangler digital kompetanse

IKT-Norge har i samarbeid med Rambøll Management Consulting og Visma utarbeidet rapporten «IT i praksis», og for tiende år på rad ble Norges digitale status lagt frem.

Programmers cooperating at information technology company
It ansatt på jobb

Undersøkelsen er gjennomført fra mars til juni 2021 blant øverste IT-ansvarlig (IT-direktører, IT-sjefer, CIO osv.) og øverste forretningsansvarlige (adm. direktører, direktører etc.) Årets utgave omfatter også en omnibusundersøkelse gjennomført blant et representativt utvalg av den norske befolkning. Med sin bredde oppnår «IT i praksis» høy legitimitet på det norske markedet, både når det gjelder forretnings- og IT-siden.

Undersøkelsen viser at nei, vi har ikke den nødvendige digitale kapasiteten vi trenger for å imøtekomme de omstillingene vi står overfor. Toppledere har ikke stor tillit til verken seg selv eller sine ansatte i det digitale skiftet vi står overfor, og nesten halvparten av de over 40 år opplever at deres digitale ferdigheter er utilstrekkelige i jobbene de har.

Men heldigvis går det fremover, skriver Heidi Austlid​, administrerende direktør i IKT-Norge. Den gode nyheten fra alle disse kartleggingene er at ledere og ansatte er ærlige om sine begrensninger og behov. Det gir mulighet til å handle og iverksette nødvendige tiltak.

Ekstremt behov for å øke den totale IT-kompetansen

IKT-Norge har også utført en kompetanseundersøkelse for 2021, hvor omtrent 200 av medlemsbedriftene har besvart. Rapporten viser at hele 60 prosent av respondentene mener at mangelen på rett IT-kompetanse er det største hinderet for økt vekst i IKT-næringen i Norge.

52 prosent oppgir at det er «ganske vanskelig» å få tak i kvalifisert IT-kompetanse til sin virksomhet, og 42 prosent av de som ikke har fått besatt stillingene/rollene har måtte si nei til ordrer og oppgaver.

IKT-Norge mener Norge trenger minst 5.000 studieplasser innen IT for å møte behovet for IT-ansatte i årene som kommer.
IKT-Norge mener Norge trenger minst 5.000 studieplasser innen IT for å møte behovet for IT-ansatte i årene som kommer. (Foto: Unsplash)

Norge mangler 2500 IT-studieplasser.​ IKT-Norge er klare på at det ikke utdannes nok, og mener kapasiteten må opp på minst 5000 IT-eksperter skal vi møte behovet vi vet vil komme. I dag utdannes det ca. 2000 hvert år. Dagens regjering har lovet bare 500 nye studieplasser. 

Flere velger IT-utdanning. ​I følge tall fra Samordna opptak økte antall søkere med informatikk og informasjonsteknologi som førstevalg med hele 29,2 prosent i årets søkerunder. Etter første opptaksrunde var det 1508 kvalifiserte IT-søkere som stod uten studietilbud.

Denne kompetansen vil «alle» ha

Kompetanseundersøkelsen avdekker at det ikke uventet er stor etterspørsel etter spisskompetanse i IT-bransjen. Og det er spesielt innen følgende områder at etterspørselen vil øke mest:

 • IT-Sikkerhet
 • Levering via skytjenester
 • Big data / dataanalyse
 • IoT
 • AI

Samtlige av disse områdene har en meget sterk vekst i etterspørselen sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2015.

Hvilke arbeidsgivere velger spesialistene?

Google og Microsoft topper også i år listen over de selskapene det er mest attraktivt å jobbe for. I årets undersøkelse har Universum Norge spurt 10.556 personer med bakgrunn fra bl.a. økonomi-, ingeniør-, jus-, og IT-studier, hvorav 800 er yrkesaktive som jobber i IT-bransjen.

På topp 10 listen er det bare to virksomheter som IKKE er IT-selskap. Etter Google og Microsoft følger Finn.no og EVRY. Deretter følger DNB på femteplass. Så følger: Bekk Consulting, Bouvet, Funcom, Sopra Steria og Forsvaret på tiende plass. (se tabell nedenfor)

Rene IT-selskap som EVRY, Bouvet og Atea gjør det svært sterkt. EVRY tar et byks fra 7.plass i 2021 til 4.plass i år, og er svært fornøyd med å bli rangert som bransjens beste blant de norske IT-selskapene. EVRY har i år ansatt 600 nye medarbeidere, og har satt som målsetting å få på plass 1000 nye i 2023.

Kilde: Universum Norge.

Google
Google

Offentlige virksomheter klatrer

Også statseide og offentlige virksomheter er solid plassert på topp-30 listen over attraktive selskaper å jobbe i.

Statistisk sentralbyrå gjorde det største hoppet, opp hele 31 plasser, fra 22 plass i fjor til 17 i år. Andre store aktører som kryper oppover er Skatteetaten og Sintef. Kjennetegnet for disse aktørene er tunge fagmiljø internt. IT-spesialistene søker til spesialistmiljø.

NAV bytter ut konsulenter med egne ansatte og det siste halve året har IT-avdelingen vokst med over 100 årsverk. IT-direktør Torbjørn Larsen forteller til digi.no at trenden med konsulentbruk har snudd og i løpet av 2023 skal det være rundt 700 IT-årsverk i etaten.

Larsen begrunner dette med at NAV skal sikre en grunnbemanning med spisskompetanse, slik at de kan ivareta løsningsutviklingen og det kontinuerlige utviklingsbehovet velferdssystemet krever av de som aktør.

Når Universums liste for 2022 blir lansert vil det ikke være overraskende om NAV for første gang vil være representert.

Konklusjon

Norske lønninger har hatt en økning på hele 3,4% fra andre kvartal 2020 til andre kvartal 2021. Snittlønn for alle norske ansatte er 44.060 per måned, som med feriepenger utgjør en brutto årslønn før skatt på 534.046 kroner.

Norske IT-ansatte har i gjennomsnitt en lønn på 56.320 per måned. Dette tilsvarer en årslønn for hele 2021 på 682.643 kroner. Norske IT-ansatte tjener 28% mer enn gjennomsnittet for alle yrker.

I gjennomsnitt har kvinner 13% lavere lønn enn menn. For IT-ansatte er forskjellen redusert til 6,7% i menns favør hvis man sammenligner stillingstitler.

Andre faktorer statistikken peker på er at utdanning lønner seg, samt at yrkeserfaring og lederansvar gir høyere lønn. Statistikken viser også at lønnen er best i de største byene, med Oslo og Stavanger på de øverste plassene.

Del:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Noen artikler som kunne vært intressante for deg:

Lyst til å skrive for oss?

opp?

Har du noen
gode ideer?💭